www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินสำรองตามกฎหมาย

(1/2) > >>

นักบัญชีมือใหม่:
ช่วยอธิบายความหมายของคำนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ

ga:
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายก่อนมีการจ่ายเงินปันผล

ตั้งไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายปันผล โดยตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกระทั่งครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยสำรองนี้ห้ามนำไปใช้แต่อย่างใดครับ

บัญชีปราจีน:
อยากขั้นตอนและวิธีการสำรองตามกฎหมาย พร้อมตัวอย่างประกอบด้วยค่ะ

บัญชีปราจีน:
การบันทึกค่าเสื่อมราคาสามารถนำไปใช้ในการบริหารภาษีได้อย่างไรคะ

007:
บันทึกบัญชีโดย

dr. กำไรสะสม

cr. สำรองตามกฎหมาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม