www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างการเขียนเช็ค

(1/1)

แอน:
ขอตัวอย่างการเขียนเช็คค่ะ

007:
วิธีการเขียนเช็ค

-เขียนวันที่เดือนปีที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

-ระบุผู้รับในช่อง อย่าเว้นว่างไว้

-ระบุจำนวนเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ชิดด้านซ้ายของช่องสี่เหลี่ยมให้มากที่สุด และใส่จำนวนสตางค์ส่วนด้วย 100

-ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรให้ชิดขอบซ้ายให้มากที่สุด พร้อมกับขีดเส้นแนวนอนยาวๆไม่ให้เหลือที่ว่างให้ใส่ตัวอักษรได้อีก

-เซ็นชื่อของผู้สั่งจ่าย

-ช่อง Memo สามารถใส่อะไรก็ได้ เพื่อเป็นการเตือนความจำ เพราะสมุดเช็คส่วนใหญ่จะมีต้นขั้ว(สำเนา)ในสมุดเช็คให้ด้วย

-เมื่อเช็คหมดเล่ม อย่าลืมเขียนคำว่า VOID บนสมุดเช็คของเราวิธีการเขียนเช็ค ถ้าขีดคร่อม(ขีดเป็นเส้นคู่บริเวณด้านซ้ายมือของเช็ค หรืออาจจะเขียนคำว่า Account payee only ในเส้นคู่ด้วยก็ได้) หมายความว่าจะต้องนำเช็คใบนั้นเข้าบัญชีเท่านั้น ส่วนเช็คเงินสด ก็คือการไม่ระบุชื่อผู้รับ ใครๆ ที่ถือเช็คในนี้สามารถนำมาขึ้นเงินได้เลย ส่วนอีกอันคือเช็คขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือออก หมายความว่า เช็คใบนั้นสั่งจ่ายเฉพาะคนที่มีชื่อระบุอยู่บนเช็คเท่านั้น

1234:
ขอตัวอย่างการเขีนเช็คด้วยครับ

อธิปัตย์:
ดีได้ความร็ุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม