www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากถึงวิธีการปิดบัญชี แบบสิ้นงวด (Periodic)

(1/2) > >>

เด็กใหม่:
ตอนซื้อ เดบิตซื้อสินค้า (หมวด5) และภาษีซื้อ  เครดิต เจ้าหนี้ ตอนขาย เดบิตลูกหนี้ เครดิตขายและภาษีขาย แล้วการปิดต้นทุนขาย คำนวณตอนทุกสิ้นเดือน หรือแค่สิ้นรอบบัญชีแค่ครั้งดียว ถ้าปิดครั้งเดียว ณ.วันสิ้นรอบบัญชี แล้วในระหว่างปิดยังไงค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ใหม่มากๆสำหรับการทำต้นทุน

007:
บันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดโดย

Dr.สินค้าคงเหลือปลายงวด (งบดุล)

Cr.สินค้าคงเหลือปลายงวด (งบกำไรขาดทุน)

ต้นงวดบันทึกสินค้าคงเหลือต้นงวดโดย

Dr.สินค้าคงเหลือต้นงวด (งบกำไรขาดทุน)

Cr.สินค้าคงเหลือปลายงวด (งบดุล)

รส:
ใครๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆก็ตอบได้

33:
55555555555555555งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง33333333333333333333333335555555555555555555555444444444444444

007:
?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม